ПРЕДЛОЖЕНИЯКато браншова организация, от БАБЕП следим отблизо развитията по различните оперативни програми и излизаме с конкретни предложения за по-доброто изготвяне на съответните нормативни документи. Коментарите ни се взимат предвид от институциите преди, по време и след изготвянето на наредбите по програмните мерки. По този начин допринасяме за провеждането на един по-ефективен и качествен програмен период, правещ възможно успешното кандидатстване на бенефициентите за финансиране.

 

1. Коментари и предложения по подмярка 4.1 от ПРСР „Инвестиции в земеделските стопанства“ – свали тук
2. Коментари и предложения по подмярка 6.4 от ПРСР: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – свали тук
3. Коментари и предложения по подмярка 7.6 от ПРСР: „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ – свали тук
4. Писмо до служебния министър на земеделието и храните Христо Бозуков – свали тук
5. Писмо до Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – свали тук
6. Становище до дирекция „Централно координационно звено“ във връзка с предвижданото преминаване на ПРСР към ИСУН – свали тук