Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми /БАБЕП/

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Българска асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) е създадена с цел да защитава правата и интересите на всички бенефициенти по европейски програми. Асоциацията обединява кандидатите и настоящите бенефициенти като ги насърчава и им помага да общуват помежду си, да обменят информация и да осъществяват полезни професионални контакти посредством ресурсите и достъп до наличните бази данни на асоциацията, както и да ги представлява и подкрепя техните интереси.

БАБЕП си поставя следните конкретни цели:

 • Популяризиране на европейски проекти в сферата на хранително-вкусовата промишленост, селския туризъм, други производства в България, както и сред общините и църковните настоятелства;
 • Подпомагане кандидатстването по европейски проекти чрез използване на натрупания опит в тази сфера в България.
 • Разпространяване на най-добрите бизнес практики за одобрение кандидатите по европейски проекти сред бизнес средите в България, включително висока бизнес етика, добро корпоративно управление и социална отговорност, както и стратегии за усвояване средствата от европейските програми.

Средства за постигане на целите на БАБЕП са:

 • Организиране и провеждане на конференции и семинари, занятия и обсъждания, свързани с европейски проекти;
 • Организиране и осъществяване на различни форми на обучение за повишаване квалификация на кандидатите и настоящи бенефициенти по европейски проекти;
 • Подкрепяне на законодателни инициативи в областта на европейските проекти;
 • Партньорство с други професионални, бизнес и браншови организации;

В тази връзка, част от предвидените целенасочени дейности на БАБЕП са:

 • Участие в работни групи
 • Участие в международни, национални и регионални форуми
 • Поддържане на връзки с други организации
 • Организиране и провеждане на обучения.

За да можем ефективно да изпълняваме нашите дейности, приети с устава на БАБЕП и за да можем успешно да информираме и помагаме на нашите членове, се налага да получаваме, обработваме и съхраняваме лична информация, свързана с тях.

Настоящата политика за поверителност и защита на лични данни очертава как управляваме вече получената информация, за да можем да гарантираме, че изпълняваме задълженията си за спазване поверителността на личните данни на нашите членове и че цялата такава информация остава поверителна.

Ние сме обвързани с разпоредбите на Закона за защита на данните и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защита на данните), с приложимите национални и международни нормативни актове.

От каква информация имаме нужда и защо?

ЧЛЕНСТВО

 1. Данни за представляващите членовете:
 • Три имена;
 • Имейл адрес;
 • Телефон;
 • ЕГН;
 • Лична карта номер, дата на издаване, издадена от /само за членове физически лица/

Членовете биват редовни, асоциирани и почетни и се приемат с решение на Управителния съвет (УС). Учредителите на Сдружението са редовни членове по право. Без единодушното решение на учредителите не може да се взима решение за промяна на името на Асоциацята, вида членство, седалището и адреса, избор на членовете на Управителния съвет, както и определянето на Асоциацията в обществена полза.

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат физически лица и юридически лица, които са потенциални кандидати или кандидати за финансиране по европейски програми, или настоящи бенефициенти по европейски програми. Редовните членове имат право на един глас в Общото събрание.

Потенциален кандидат е лице, което удоствери с надлежни документи предварителните разходи, които е направило, по извършване на дейности или ангажиране на услуги, които са необходими съгласно нормативните документи за кандидатстване по даден европейски проект.

Кандидати са лицата, които са входирали в съответното ведомство (агенция) необходимите документи за оценка на проектно предложение.

Настоящи бенефициенти са лица, които са подписали договор за безвъзмездна финансова помощ със съответното ведомство (агенция).

Кандидатът за редовен или асоцииран член подава писмена молба до УС с декларация, че приема Устава и ще работи за постигане целите на Асоциацията. Молбата се придружава от писмените препоръки на двама от редовните членове на Асоциацията и професионална автобиография. УС е длъжен да разгледа молбата на първото си заседание след постъпването й и да се произнесе с решение.

Процедура и необходими документи за членство в БАБЕП

Членственото правоотношение възниква и се прекратява по решение на Управителния съвет, като желаещите кандидати за членство в БАБЕП, физически и юридически лица, подават следните документи до Управителния съвет (УС):

 • Заявление за членство до Управителния съвет;
 • Декларация за приемане и спазване на Устава, Етичния кодекс и Вътрешните правила за работа на постоянните работните групи на БАБЕП;
 • Заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридическо лице/ копие от документ за самоличност за физическо лице;
 • Решение на компетентния орган на юридическото лице – кандидат;

Управителен съвет

 1. Данни за членовете на УС на БАБЕП:
 • Три имена;
 • Адрес;
 • Имейл адрес;
 • Телефон;
 • ЕГН, Лична карта номер, дата на издаване, издадена от;

Участие в държавни структури:

 1. Данни за представляващите БАБЕП В държавните структури:
 • Три имена;
 • Имейл адрес;
 • Телефон;
 • ЕГН /само за определени случай, с изрично поискване/;

БАБЕП като асоциация участва в състава на различни работни групи към различните министерства – Управляващи органи на съответните програми. За да бъде включен представител на БАБЕП в дадената РГ е необходимо да се предостави име, телефон и имейл адрес на съответното лице.

Постоянни работни групи на БАБЕП

 1. Данни за участниците в Работните групи:
 • Три имена;
 • Имейл адрес;
 • Телефон;

Как ще се използва тази информация?

Основната цел за получаване на информацията, свързана с лични данни е за да установим членствени правоотношения попълване на документите за членство в БАБЕП, издаване на фактура за физическите и юридически лице, възможността да предоставим имейл адрес и телефон в случай на интерес за ползване на консултантски услуги от страна на потенциални клиенти. В допълнение, тази информация ни е необходима за да се предостави възможност на БАБЕП да се свързва с членовете си по телефон, да им изпраща по имейла новини, информационни материали, известия, покани и всичко друго свързани с работа и дейността на БАБЕП, публикуване в материали на БАБЕП, в това число на сайта, информационни брошури, визитни картички, брошури от дейността на асоциацията и други подобни свързани с дейността на асоциацията.

Възможно е да поискаме допълнителна информация и данни, която информация би могла да представлява лични данни. Същите са необходими за индивидуализирането им, както и при необходимост при участие в работни групи на Управляващите органи. За целта, след получаване на изричното съгласие от страна на членовете ни, ще им предоставим документ/и, които налагат събирането на тази допълнителна информация. Тази информация ще ни позволи да изпълним нашите цели и мисия.

Ние поддържаме съхраняваната за нашите членове и представляваните от тях дружества информация възможно най-актуална и ще променяме всякакви данни, съдържащи се в нея, като например адрес, когато бъдем уведомени, че същите са се променили.

Личните данни, които обработваме са на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за търговския регистър, на основание на членствените правоотношения с членовете на асоциацията, както и на доброволното съгласие на лицата, чийто данни събираме относно данните, които обявяваме на сайта, брошури, визитки и др.

Кой ще обработва поверителна информация и лични данни?

БАБЕП е Администратор на личните данни. При възникнали въпроси относно администрирането, обработването и защитата на вашите лични данни, можете да отправите своите запитвания на следните адреси за контакт:

Email: office@babep.info

Адрес: ул. „Бяло поле“ 12, офис 1, кв. Манастирски ливади, София, 1618

Как ще съхраняваме поверителна информация?

Информацията ще се съхранява на нашата компютърна система и хартиени файлове в заключен шкаф с ограничен достъп. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Колко дълго съхраняваме данните?

Съгласно членствените правоотношения с членовете на БАБЕП, трябва да държим наличната за тях информация и представляваните от тях дружества до прекратяване на членството. След изтичането на този срок ще я унищожим.

Политика за използване на „бисквитки“.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ („cookies“) са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности.

Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете, поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Правата на членовете на БАБЕП съгласно Общия регламент.

Съгласно Общия регламент членовете на БАБЕП може да:

 • поискат копие от личната им информация, която съхраняваме за тях;
 • поискат да отстраним фактически неточности в съхраняваната за тях информация;
 • възразят срещу обработването на техни лични данни за целите на легитимния интерес;
 • възразят срещу обработването на техни лични данни за целите на директния маркетинг;
 • искат заличаване на техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
 • поискат информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на техни лични данни.

Ако желаят да упражнят своите права като субект на лични данни, всечи член на БАБЕП може да се свърже с нас на:

Email: office@babep.info

Адрес: ул. „Бяло поле“ 12, офис 1, кв. Манастирски ливади, София 1618

Ако членовете на БАБЕП смятат, че сме нарушили задълженията си съгласно Закона за защита на личните данни или Общия регламент, могат да се оплачат и пред Комисията за защита на личните данни на:

Email: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdpc.bg

Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

София 1592