home_header_01

Приемът на заявления по една от най-важните мерки от Програмата за морско дело и рибарство официално отвори. Вече може да се кандидатства по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури и ние решихме да ви запознаем отблизо с нейното съдържание и възможностите за финансиране, които предлага.

Какво представлява мярка 5.4 от ПМДР?

Както името й подсказва, мярка 5.4 е съсредоточена върху създаването на нови или подпомагане развитието на вече съществуващи предприятия за преработка на аквакултури и риболовни продукти. Тези продукти включват риба (напр. шаран, черен амур, американски сом, пъстърва) и  култури като черната морска мида. Новите критерии за оценка показват, че най-много точки ще бъдат давани на проекти с инвестиции, свързани с преработване на собствен улов и/или аквакултура (минимум 30 % от суровината). Примери за такива инвестиции са закупуване на оборудване като нова хладилна база и машини за обработка на продукцията, или закупуване на превозни средства за нейния транспорт. В същото време точки ще се дават и за:

  • преработката на видове с „много добър пазарен потенциал“ и/или черна мида,
  • преработването на странични продукти, получени в резултат на основната дейност
  • енергийна ефективност
  • създаване на над 10 нови работни места
  • над 10-годишна регистрация на предприятието в БАБХ
  • подобряване на хигиената, безопасността, здравето и условията на труд

От ранкинга се забелязва още, че е обърнато по-голямо внимание на екологичния елемент. По-високо оценени ще бъдат проекти с инвестиции, които водят до намаляване на негативния ефект върху околната среда, като третирането на отпадъци.

Допустимите разходи по изброените дейности включват строително-монтажни работи, нови машини и оборудване, закупуване на патенти и лицензи, на компютърен софтуер, изготвяне на технологичен проект, закупуване на земя, обучение на персонала и др. Въпреки че не са изцяло изчистени от неясноти, новите критерии са очевидна стъпка напред от тези от предходната програма.

Кой може да кандидатства и за каква финансова помощ?

По мярка 5.4 могат да кандидатстват единствено еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, които са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 млн. лева, като минимумът за един проект не трябва да пада под 20 хил. лева, а максимумът – да надвишава 1 млн. лева. Субсидията е не повече от 50 % от допустимите разходи, като трябва да се има предвид, че проекти, свързани с преработването на улов, който не е предназначен за консумация от човека, не се подпомагат.

Едно от предимствата на тази мярка е възможността да се кандидатства онлайн през системата ИСУН2020, която след кратка регистрация позволява част от информацията да бъде попълнена директно на сайта, а останалите документи – сканирани и прикачени като файлове. Така началната фаза на кандидатстване се улеснява, но целият процес продължава да изисква опит и специализирани знания и по тази причина съветваме да се потърси помощ от компетентна консултанска компания. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16.10.2016 г., 17:00 часа.

Мярка 5.4 от Програмата за морско дело и рибарство е една добра възможност както за тези, които възнамеряват да разширят или обновят дейността на преработвателното си предприятие, така и за онези, които планират тепърва да влязат в бизнеса с продукти от риболов и аквакултури. Предлагайки безвъзмездна финансова помощ  в размер до 50 на сто, мярката е подходящ инструмент за подобряване конкурентоспособността и повишаване на приходите на предприятията в сектора. В тази връзка БАБЕП е на разположение на всички бъдещи бенефициенти, които възнамеряват да се възползват от тази европейска програма.

Мярка 5.4 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *